Existence, složení a působnost Školské rady Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění.

 

Z náplně činnosti školské rady:

 

  1. schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  2. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Školská rada Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 má 6 členů, z toho dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce nezletilých studentů (z řad rodičů).

 

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku, obvykle však častěji. O každé schůzi rady je pořízen zápis, který je publikován na webu a též na nástěnce ve vestibulu školy.

 

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem rs.mendelova@seznam.cz případně i písemně na adresu:
Školská rada - Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
Mendelova 550
149 00 Praha 4 - Jižní Město

 

Telefonický kontakt: 272 088 222 (předsedkyně školské rady Mgr. Jana Benešová)

 

Složení Školské rady:

 

Zástupci zřizovatele:  Ing. Radka Soukupová, Bc. Jakub Šimkovský, DiS., MBA

Zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Jana Benešová (předsedkyně), Mgr. Monika Hrubá

Zástupci nezletilých studentů (z řad rodičů): Pavla Jabůrková, Jana Nová

 

Jednací řád

 

Zápis z jednání Školské rady ze dne 5. září 2023 

Zápis z jednání Školské rady ze dne 5. září 2022

Zápis z jednání Školské rady ze dne 22. února 2022

Zápis z jednání Školské rady ze dne 13. září 2021 

Zápis z jednání Školské rady ze dne 9. března 2021

Zápis z jednání Školské rady ze dne 1. září 2020

Zápis z jednání Školské rady ze dne 26. února 2020

Zápis z jednání Školské rady ze dne 9. září 2019

Zápis z jednání Školské rady ze dne 10. září 2018

Zápis z jednání Školské rady ze dne 4. prosince 2017

Zápis z jednání Školské rady ze dne 2. října 2017

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies