VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 

Školní družina (dále ŠD) poskytuje zájmové vzdělávání žákům přihlášeným k pravidelné denní docházce. Činnost družiny je určena především pro žáky 1. – 3. ročníku základní školy. Po domluvě s vedoucí vychovatelkou mohou být do školní družiny přijati i žáci ze 4. ročníku. Platba za ŠD je 500,- Kč měsíčně.

Školní klub (dále ŠK) poskytuje zájmové vzdělávání (nabídku kroužků) žákům z druhého stupně ZŠ a dále žákům z prvního stupně, kteří nejsou přihlášeni do ŠD. Platba za ŠK je 300,- Kč měsíčně.

 

Provoz školní družiny je stanoven ve dnech školního vyučování v době od 6,30 do 7,45 hodin (ranní ŠD) a od 11,55 do 18,00 hodin (odpolední ŠD). Kapacita ŠD je 250 žáků. Umísťování žáků do ŠD je nenárokové, tzn., že při naplnění kapacity ŠD již není možné přijímat další žáky. Přihlašování žáků do ŠD probíhá na začátku a v průběhu školního roku formou zápisních lístků, do nichž rodiče vyplní základní informace o žácích, odchody domů a kontakty na zákonné zástupce dítěte, event. další osoby. Pokud má žák odejít v jiný čas, než je uvedený v zápisním lístku, popřípadě s jinou osobou nebo sám, pak o tom musí být pedagog informován písemně pomocí uvolňovacího listu. V žádném případě nemůže pedagog uvolnit žáka na základě telefonického rozhovoru s rodičem.

 

Podmínky docházky do ŠD, ŠK

Odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku.

Zaplacení poplatku za ŠD nebo ŠK.

Placení ŠD je stanoveno částkou 500,- Kč měsíčně převodem na účet školní družiny a školního klubu. Placení ŠK je stanoveno částkou 300,-Kč měsíčně v hotovosti paní vychovatelce Čapkové nebo převodem na účet školní družiny a školního klubu. Platba probíhá čtvrtletně, splatnost částky je nejpozději do 15. dne počínajícího období: do 15. 9. na období září – prosinec, do 15. 1. na období leden – březen, do 15. 4. na období duben – červen.

 

Provozní doba  a organizace ŠD a ŠK

 • Příchody do ranní ŠD 6,30 – 7,45 hodin.
 • Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné po skončení vyučování (po obědě) až do14,00 hodin, dále od 15,30 až do 18,00 hodin průběžně.
 • Pondělí až čtvrtek je vycházka ŠD v době od 14,00 do 15,30 hodin. V průběhu této doby jsou děti s družinou na vycházce, na zájmových kroužcích, popř. mají zájmovou činnost ve třídách. V tuto dobu není možné děti rodičům vydávat.
 • V pátek je možné vyzvedávat děti po zkrácené vycházce, od 15,00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné:
  • družinovým vchodem prostřednictvím čipů (čipy v potřebném množství lze zakoupit u finanční referentky Ing. Kateřiny Kulhánkové, cena čipu je 100,- Kč. Čipy zůstávají majetkem zákonného zástupce dítěte, poplatek za čip se nevrací.)
  • samostatným odchodem dítěte ze školní družiny (dle časů odchodů v zápisním lístku, popř. lístečky s časem odchodů na jednotlivé dny)
 • Pro případnou komunikaci rodiče s vychovatelkou slouží zvonky do jednotlivých oddělení ŠD, které se nacházejí též u družinového vchodu ZŠ.
 • Do ŠK docházejí žáci podle rozvrhu kroužků a zájmových činností, nejdříve 10 minut před zahájením kroužku.
 • Při nevyzvednutí žáka do 18,00 hodin se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči, příp. dalšími uvedenými osobami na zápisním lístku. Pokud se jí to nepodaří, bude informována Policie ČR.
 • Žáci mohou používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení pouze po domluvě s vychovatelkou. Za soukromé věci, které žáci přinesou do ŠD, vychovatelka nezodpovídá.
 • Žáci se v době pobytu ve ŠD a ŠK řídí vnitřním řádem ŠD a ŠK. Dodržují také pravidla chování, která jsou součástí školního řádu.
 • Žáci mohou být ze školní družiny i školního klubu vyloučeni pro hrubé nebo opakované porušení kázně a za nedodržování provozní doby ŠD a ŠK.
 • Žák bude vyřazen ze ŠD a ŠK pro neplnění finanční úhrady.
 • Žáci přihlášeni do ŠD se mohou zúčastňovat všech akcí pořádaných ŠD a využívat prostory a zařízení ŠD.

Podmínky přihlášení a docházky do kroužků probíhajících v rámci ŠD

 • Přihlášení žáka do kroužků probíhá na začátku školního roku formou přihlášení na webu školy. Kód přihlášení žák obdrží od vedoucí vychovatelky prostřednictvím třídního učitele. Kód je shodný s variabilním symbolem pro platbu převodem (totožný i pro platbu obědů). Rodiče mohou přihlásit žáka na kroužek i v průběhu školního roku po domluvě s vedoucí školního klubu pí Helenou Čapkovou.
 • Odhlášení žáka z kroužku je nutné písemně s podpisem rodičů.
 • V rámci platby za ŠD (500,- Kč měsíčně) může být žák přihlášen maximálně na dva kroužky (kroužek AJ pro 1. a 2. třídy se nezapočítává).
 • V rámci platby za ŠK (300,- Kč měsíčně) může být žák přihlášen na libovolný počet kroužků.
 • Žák může být z kroužku vyloučen vedoucím kroužku, a to pro opakované porušování kázně, narušování chodu kroužku, špatnou spolupráci s pedagogem a s ostatními dětmi a nezájem o účast na kroužku. Vyloučení žáka z kroužku musí vždy předcházet písemné nebo telefonické upozornění rodičů vedoucím kroužku.
 • Maximální počet žáků na kroužcích je stanoven individuálně podle zaměření kroužku.
 • Předávání žáků z vyučování do ŠD a ze ŠD na kroužky a zpět probíhá přímo příslušné vychovatelce nebo učitelce.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies